میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق بازگشت — سازمان دیده بان حقوق بشر سیاست صفحه)

تحت مفاد آن در سمت راست به آزادی حرکت (ماده) دومی شامل حق ترک کشور (ماده دوازده و حق ورود به یک ‘کشور’ (ماده دوازده هر کس به طور قانونی در قلمرو یک دولت باید در این قلمرو حق آزادی حرکت و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را. فوق حقوق نباید مشمول هیچ محدودیتی به جز کسانی که ارائه شده توسط قانون لازم را برای حفاظت از امنیت ملی و نظم عمومی (نظم عمومی), عمومی سلامت یا اخلاق یا حقوق و آزادیهای دیگران و سازگار با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق است. لازم به ذکر است که حق