می تواند احزاب ارائه دادخواست به دادگاه در حالی که آنها در حال حاضر توافق بر موافقتنامه داوری

سالاد کلم شرکت توصیه کرده اند که ما در پروژه های املاک و مستغلات. خدمات حقوقی از سالاد کلم کمک به موفقیت پروژه های ما. ما بسیار قدردانی ظرفیت و روش سالاد کلم. ما خوشحالیم که ما در بر داشت قانون تیم قانون به ما ارائه راه حل های قانونی موثر است. تمام سوالات ما پاسخ داده شد در جزئیات و در قابل فهم است. قانون تیم با این نسخهها کار به عنوان حرفه ای و مطابق با استانداردهای بین المللی. ما قدردانی است که زمان فریم اعلام کرد و مورد احترام بودند و ایده های با ارزش است. ما