نامه روشن — نمونه نامه از روشن شدن

هر نامه نوشته شده به منظور تایید چیزی مانند جزئیات از مکاتبات قبلی و یا رفتاری از محل کار می تواند تحت یک»نامه روشن». روشن شدن نامه ها اغلب استفاده می شود به عنوان اخطار کتبی به کارکنان. برای مثال یک کارگر که رفتار نامیده شده است در به سوال ممکن است با ارسال نامه ای به آنها یادآوری قوانین و به آنها اطلاع که اگر آنها همچنان اقدام در همان شیوه آنها ممکن است به طور رسمی و منظم است. یک نوع متفاوت از روشن شدن نامه نیز استفاده می شود در کسب و کار بیشتر به توضیح اهداف