وکالتنامه برای خودرو معاملات — خدمات در امارات متحده عربی

وکالتنامه برای خودرو معاملات نیز شناخته شده به عنوان یک قدرت خودکار از وکیل یا وسیله نقلیه قدرت از وکیل یک سند است که اجازه نماینده خود را که می تواند خود را عضو خانواده یا یک دوست برای به نمایندگی از شما در رابطه با وسیله نقلیه خود را. خودکار قدرت از وکیل می تواند نماینده خود را تنها خاص قدرت مانند تعمیر و نگهداری خودرو و یا قدرت به انجام تقریبا هر چیزی شما می توانید انجام دهید اگر شما در حال حاضر از جمله خرید و فروش وسایل نقلیه. یکی دیگر از سناریو که در آن یک