چاقوکشی

چاقوکشی اشاره به متمرد و رفتار مخرب است در برخی از کشورهای ولگرد عناصر یک گروه از حامیان شناخته شده به عنوان ‘رده این اصطلاح همچنین می توانید درخواست به طور کلی داد و بیداد کن رفتار و خرابکاری اغلب تحت تاثیر الکل یا مواد مخدر. این واژه استفاده شده است پس حداقل برای توصیف رفتار باندهای خیابانی اولین استفاده از واژه ناشناخته است اما به نظر می رسد در یک سال پلیس لندن گزارش. یک نظریه این است که این کلمه از نام یک ایرلندی از به نام پاتریک