چه نماینده قانونی است و چرا آنها مورد نیاز در آمریکای لاتین شرکت. ارائه می دهد یک توضیح

انتصاب نماینده حقوقی یک تصمیم بسیار مهم برای هر دو شرکت و فرد با پیامدهای جدی اگر اشتباه فرد منصوب به آنها اعطا حق قانونی توسط سهامداران به مدیریت و تصمیم گیری از طرف این شرکت. یک بخش اساسی از فرایند اختلاط و یک دلیل برای اهمیت مشاوره با کارشناسان حقوقی به منظور تعریف قدرت و کنترل دست به نماینده حقوقی. این بسیار مهم است برای اطمینان حاصل شود که قدرت اعطا شده به نماینده حقوقی کافی به آنها اجازه می دهد خود را به صورت کامل مورد نیاز توابع حرفه ای و از سوی دیگر به اندازه کافی محدود