چه نوع مختلف از ورشکستگی شخصی

شخصی ورشکستگی یک گزینه نهایی برای افرادی که قادر به پرداخت بدهی های خود را. از طریق ورشکستگی آنها داده می شود فرصتی برای یک شروع تازه. اگر چه اعلام ورشکستگی یک استرس زا روش آن است که یک گزینه برای کسانی که بدهی در حال رشد در نرخ سریعتر از آنها قادر به پرداخت آن است. وجود دارد دو نوع از شخصی ورشکستگی فصل هفت و فصل است. فصل هفت ورشکستگی نیاز به بدهکار به جمع آوری و ادعا می کنند که تمام دارایی های خود را. دارایی شامل, خانه, ماشین و قایق و همچنین به عنوان با ارزش