چه هستند کشور را تشکیل می دهند که کشورهای عربی است

جهان عرب در نظر گرفته شده است یک منطقه از جهان که شامل منطقه از اقیانوس اطلس در نزدیکی شمال آفریقا و شرق به دریای عرب است. شمالی آن مرزی است که در دریای مدیترانه در حالی که بخش جنوبی گسترش به شاخ آفریقا و اقیانوس هند (نقشه). به طور کلی در این منطقه گره خورده است به عنوان یک منطقه چرا که همه کشورها در آن عربی زبان است. برخی از این لیست کشورهای عربی خود را به عنوان تنها زبان رسمی در حالی که دیگران صحبت می کنند آن را در علاوه بر این به زبان های دیگر.