کارمند می تواند ادعای غرامت اخراج ‘بدون یک دلیل خوب’ — خلیج تایمز

کارگر ممکن است به عنوان به ادعای جبران خسارت به صورت خودسرانه اخراج در علاوه بر این به آنچه که ارائه شده توسط کارفرما, کار در یک شرکت خصوصی به مدت چهار سال در یک فضای مجاز: نامحدود قرارداد تحت حمایت من در دبی. او برکنار بدون اطلاع قبلی و در حالی که او پنج ماه حامله است. کارفرما ارائه می کنند او در پایان از خدمات و مزایای یک ماه پرداخت. سوال من در اینجا این است: آیا او حق زنان و زایمان, مزایا به عنوان او نمی تواند به عضویت یک شرکت جدید در این نقطه است. آیا