کنیا منابع حقوقی: داوری

داوری یک فرایند است که در آن یک شخص ثالث بی طرف و یا فرد شماره پنل خنثی افراد ارائه یک تصمیم در محاسن از یک مورد. این تاریخ مهم است چرا که قبل از این قانون ما تا به حال داوری عمل بود که های مختلف بر اساس اصول حقوقی به عنوان مثال تحت لغو یا قبلی اعمال دادگاه تا به حال نقش گسترده تر در داوری از آنها در حال حاضر تحت عمل می کنند. طرفین به داوری تحت قبلی اساسنامه به حال مراجعه به دادگاه عالی بیشتر از آنها در حال حاضر تحت عمل می کنند. مثلا