‘گردشگری پزشکی’: اعراب به دنبال تخصص پزشکی در آلمان

بیش از دو سال گذشته, بیمارستان گزارش شده است افزایش در تعداد بازدید از عرب بیماران را درمان می کنیم. ثروتمند عرب که معمولا به دنبال درمان های پزشکی در آمریکا و بیمارستان در حال حاضر تبدیل به آلمان هستند زیرا تغذیه با زحمتی درگیر در سفر به ایالات متحده است. آنها محکوم مهاجم مصاحبه و تجزيه چک های پس زمینه مورد نیاز برای اخذ ویزای آمریکا و با تصویب از طریق کنترل های امنیتی در فرودگاه ها و اقدامات است که معرفی شدند در پی حملات تروریستی در سپتامبر. با وجود بحث های کنونی در آینده دولت آلمان سیستم