یک بررسی تطبیقی سیستم های مالیاتی در شش کشور عرب

این مطالعه جدید توسط شبکه برای توسعه همکاری با مسیحی و اجتماعی و اقتصادی سیاست نظارت بر فلسطین به بررسی چگونگی سیستم های مالیاتی از کشورهای عربی کمک کرده به عدم فرصت رشد نابرابری های حاشیه نشینی و محرومیت رنج می برد توسط اکثریت مردم ساکن در منطقه عربی است.»سیاست های مالیاتی در نظر گرفته یکی از مهم ترین مسائل در توزیع مجدد و بسیج منابع محلی و می تواند صحیح برخی از عدم تعادل اقتصادی ناشی از حضور امتیازات ویژه برای خاص اجتماعی بخش در داخل جوامع عربی ،»این مطالعه به بررسی رژیم های مالیاتی از شش کشور مصر